Article

ท้องตมใหญ่ เป็นชุมชนชาวประมงชายฝั่งเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องตม อ.สวี จ.ชุมพร ซึ่งมีประวัติพบเห็นการอยู่อาศัยมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัย เลี้ยงปากท้องกับท้องทะเลมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน อ่าวท้องตม ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอในจังหวัดชุมพร ทิศเหนือเริ่มจาก “หัวจำเหียง” หรือ “แหลมประจำเหียง” อ.สวี ไปสิ้นสุดด้านทิศใต้ที่ปากแม่น้ำตะโก อ.ทุ่งตะโก โดยมีหมู่บ้านท้องตมใหญ่ เป็นชุมชนก้นอ่าว ลักษณะทางภูมิประเทศของอ่าวท้องตม ถือได้ว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความนิ่ง และเสถียร  ด้วยลักษณะของอ่าวท้องตม เป็นอ่าวเว้าลึก ไม่มีน้ำจืดและสารเคมีจากแม่น้ำลงมาปนเปื้อนและเจือปนกับน้ำทะเลของอ่าวท้องตม ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบๆ อ่าวเป็นชุมชนเล็กๆ และขนาดของอ่าวไม่ใหญ่ สามารถบริหารจัดการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ได้ด้วยชุมชนเอง อาชีพหลักของชาวท้องตม คือการทำ “ประมงชายฝั่ง” โดยใช้เรือเล็กๆ ประเภทเรือหางยาว...